Niech podróż stanie się przyjemnością!
projekt Komunikacja Lublin

Witaj na portalu Komunikacja Lublin! Znajdziesz tu informacje o naszych działaniach w ramach projektu, a także przystępną bazę wiedzy, zdjęć i ciekawostek o komunikacji miejskiej.

Na Blogu Komunikacyjnym
Facebook

Idea

Gra Komunikacyjna to konkurs internetowy prowadzony corocznie w okresie letnim w ramach projektu Komunikacja Lublin. Na stronie głównej podawane są pytania, na które można odpowiadać mailowo na wyznaczony adres. Wygrywają najszybsze poprawne odpowiedzi, które są punktowane, tworząc całościowy ranking. Zadania pojawiają się raz na tydzień, przy czym niespodzianką jest w którym momencie danego tygodnia. Wygrywa uczestnik, który zbierze najwięcej punktów.

Regulamin

Szczegółowe zasady określa poniższy regulamin:
 1. Organizatorem Gry Komunikacyjnej jest Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Gra Komunikacyjna, zwana dalej „Grą”, jest integralną częścią projektu „Komunikacja Lublin”.
 3. Celem Gry Komunikacyjnej jest budowanie świadomości komunikacyjnej i budzenie zainteresowania transportem miejskim, poprzez skłanianie Uczestników do wyszukiwania ciekawostek, które są odpowiedziami na poszczególne zadania.
 4. Gra prowadzona jest na portalu www.komunikacja.lublin.pl, gdzie raz na tydzień, w okresie letnim, na stronie głównej, będzie pojawiało się nowe zadanie do wykonania.
 5. Istotą Gry jest nieprzewidywalność, w związku z czym, każde zadanie może pojawić się w dowolnym momencie tygodnia.
 6. Nie informuje się ile zadań będzie liczyła dana Gra, jednakże będzie ich nie więcej niż 12.
 7. Rozwiązania należy przesyłać na adrekomunikacja@ltzt.org
 8. Rozwiązania jednego zadania można przesyłać do momentu pojawienia się kolejnego.
 9. Autor najszybszej poprawnej odpowiedzi otrzyma 5 pkt., a autorzy kolejnych czterech poprawnych odpowiedzi odpowiednio 4, 3, 2 bądź 1 pkt.
 10. Zadania ze zdjęciem premiowane są wyższymi wartościami punktowymi, kolejno 8, 6, 4, 3 bądź 2 pkt.
 11. Piątka zwycięzców poszczególnych zadań będzie ogłaszana wraz z kolejnymi zadaniami.
 12. Aktualny ranking będzie się znajdować w osobnej zakładce portalu internetowego, na którym prowadzona jest Gra.
 13. Laureatem Gry zostaje osoba, która uzbiera najwięcej punktów w czasie trwania Gry.
 14. Pierwsze osoby spośród zwycięzców poszczególnych zadań oraz laureat rankingu całej Gry zostaną nagrodzeni na najbliższej Gali Komunikacyjnej lub wcześniej, o czym Organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 15. Każdy Uczestnik Gry zobowiązany jest do korzystania z jednego adresu mailowego przez cały czas trwania Gry.
 16. Każdego maila przesyłanego z rozwiązaniem należy zatytułować „Gra Komunikacyjna – zadanie x”, jako x należy wpisać słownie numer zadania. Każdy mail musi być także podpisany imieniem i nazwiskiem pod rozwiązaniem zadania.
 17. Maile nie spełniające niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców poszczególnych zadań.
 18. W Grze nie mogą brać udziału członkowie Lubelskiego Towarzystwa Zrównoważonego Transportu, członkowie ich rodzin oraz członkowie lub pracownicy instytucji, firm i organizacji zajmujących się statutowo lubelską komunikacją miejską.
 19. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 20. Wszelkie kwestie sporne rozwiązuje Organizator.
 21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od Gry Komunikacyjnej 2015 na jej wszystkie kolejne edycje, chyba, że zostanie zmieniony przed rozpoczęciem danej edycji Gry.

  

Nowe logo projektu