Niech podróż stanie się przyjemnością!
projekt Komunikacja Lublin

Witaj na portalu Komunikacja Lublin! Znajdziesz tu informacje o naszych działaniach w ramach projektu, a także przystępną bazę wiedzy, zdjęć i ciekawostek o komunikacji miejskiej.

Na Blogu Komunikacyjnym
Facebook

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs Wiedzy o lubelskiej komunikacji miejskiej jest integralną częścią projektu „Komunikacja Lublin”.
 2. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy, zmianę wizerunku i zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej, a także wzrost świadomości społecznej na temat zrównoważonego transportu oraz promocję proekologicznych zachowań.
 3. Oficjalna strona internetowa Konkursu: www.komunikacja.lublin.pl
 4. Oficjalny adres mailowy Konkursu: komunikacja@ltzt.org

 

§2

Organizacja Konkursu

 

 1. Konkurs jest organizowany przez Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, zwanych dalej Organizatorami.
 2. Konkurs odbywa się w jednym miejscu i czasie dla wszystkich uczestników.
 3. Konkurs odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe.

§3

Pytania konkursowe

 

 1. Pytania konkursowe układają Organizatorzy.
 2. Pytania konkursowe mogą być uzgadniane z Patronami Konkursu zajmującymi się statutowo komunikacją miejską.
 3. Konkurs składa się z trzech części:
  I. pytań do załączników,
  II. pytań krótkich sprawdzających wiedzę Uczestnika,
  III. dłuższej wypowiedzi dotyczącej własnych pomysłów Uczestnika.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do ogólnodostępnej informacji wskazówki, w postaci słów – kluczy, motywu przewodniego, głównego hasła, do trzeciej części Konkursu (dłuższej wypowiedzi), celem umożliwienia Uczestnikom wcześniejszego przemyślenia zadanego zagadnienia.

 

§4

Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów, liceów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 25. roku życia, którym przysługuje, na podstawie odpowiednich dokumentów, prawo do ulgowych przejazdów komunikacją miejską.
 2. Każdy Uczestnik, zapisując się na Konkurs, jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że się z nim zapoznał.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie. Komisja Konkursowa jest uprawniona do weryfikacji takiego dokumentu, a w przypadku jego braku niedopuszczenia osoby do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu winien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub studencką zarówno w trakcie Konkursu, jak i na Gali Komunikacyjnej, celem weryfikacji jego wieku, statusu ucznia lub studenta i danych osobowych (imię i nazwisko).
 6. Ewentualne zwolnienia uczestników z zajęć dydaktycznych leżą w gestii Uczestników i ich nauczycieli lub wychowawców bądź dyrekcji szkół, a nie Organizatorów.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Lubelskiego Towarzystwa Zrównoważonego Transportu oraz członkowie lub pracownicy instytucji, firm i organizacji zajmujących się statutowo lubelską komunikacją miejską.
 8. W Konkursie nie mogą ponownie brać udziału trzykrotni Laureaci Konkursu (tj. osoby, które trzy razy zajęły miejsca od pierwszego do czwartego).
 9. Czas na rozwiązanie Konkursu to 60 minut.
 10. Niesamodzielna praca grozi dyskwalifikacją, o której zdecydować może Komisja Konkursowa.
 11. Decyzja Komisji Konkursowej o dyskwalifikacji Uczestnika jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§5

Nagrody, wyniki i gala podsumowująca Konkurs

 

 1. Pierwsze cztery osoby uzyskują tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o lubelskiej komunikacji miejskiej.
 2. Laureaci otrzymują dyplomy, a kolejne sześć osób otrzymuje wyróżnienia. Pozostałe nagrody fundują Patroni Konkursu.
 3. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.komunikacja.lublin.pl w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia Konkursu.
 4. Po podaniu wyników Konkursu odbywa się Gala Komunikacyjna, na której nastąpi rozdanie nagród.
 5. Arkusze konkursowe będą sprawdzane przez Patronów Konkursu, o których mowa w §3, ust. 2 niniejszego regulaminu lub przez Organizatorów.
 6. Od wyników Konkursu nie można się odwoływać.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie kwestie sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem, rozwiązują Organizatorzy.
 2. Niniejszy Regulamin został zaakceptowany przez Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Zrównoważonego Transportu oraz Dyrekcję Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.