Niech podróż stanie się przyjemnością!
projekt Komunikacja Lublin

Witaj na portalu Komunikacja Lublin! Znajdziesz tu informacje o naszych działaniach w ramach projektu, a także przystępną bazę wiedzy, zdjęć i ciekawostek o komunikacji miejskiej.

Na Blogu Komunikacyjnym
Facebook

Regulamin konkursów dla dzieci 2015

*termin nadsyłania prac wydłużony do 22 maja

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkursy są adresowane do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych z Lublina i okolic, w szczególności tych obsługiwanych przez linie lubelskiej komunikacji miejskiej.
 2. Konkursy mają na celu popularyzację wiedzy na temat komunikacji miejskiej w Lublinie oraz zachęcenie do korzystania z transportu publicznego i promocję proekologicznych zachowań.
 3. Oficjalna strona internetowa Konkursów: www.komunikacja.lublin.pl
 4. Oficjalny adres mailowy Konkursów: komunikacja@ltzt.org

§2
Organizacja konkursu

 1. Organizatorem Konkursów jest Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu oraz Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, zwani dalej Organizatorami.

§3
Konkurs plastyczny

 1. W Konkursie plastycznym należy przedstawić pracę plastyczną na temat: „Mój wymarzony autobus” wykonaną indywidualnie (prace zespołowe nie będą oceniane).
 2. Praca powinna być wykonana w formacie A3 (297mm x 420mm) na papierze sztywnym (technicznym).
 3. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice płaskiej: rysunek (ołówek, kredki), malarstwo, collage (prace wykonane inną techniką nie będą oceniane).
 4. Praca nie może być zwijana (rolowana) ani zginana.

§4
Konkurs literacki

 1. W Konkursie literackim należy napisać pracę literacką na temat: „Moja przygoda w autobusie”.
 2. Praca może mieć charakter dowolnej formy literackiej.
 3. Praca powinna mieć długość co najmniej jednej strony A4, z wyłączeniem utworów lirycznych, które mogą być dowolnej długości.
 4. Praca powinna być napisana komputerowo z własnoręcznym podpisem lub, w przypadku gdy Uczestnik nie ma możliwości wykonać pracy tym sposobem, czytelnym pismem własnoręcznie.

§5
Uczestnictwo w Konkursach

 1. Udział w Konkursach jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnictwo w jednym Konkursie nie wyklucza udziału w drugim, z zastrzeżeniem, że na każdy Konkurs jedna osoba może wysłać po jednej pracy.
 3. Prace powinny być kierowane na Konkursy przez szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 4. Termin dostarczania prac: do 15 maja 2015.
 5. Prace konkursowe należy wysyłać na adres Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie: ul. Bursztynowa 22 20-576 Lublin (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem „Praca na konkurs plastyczny/literacki o komunikacji miejskiej” lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły.
 6. Wysyłane prace powinny być opisane według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku pracy plastycznej wypełniona karta powinna zostać przyklejona na odwrocie każdej pracy, a w przypadku pracy literackiej analogiczny opis (zawierający informacje w takim samym zakresie) powinien zostać umieszczony pod pracą.
 7. Uczestnicy, jako osoby niepełnoletnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w danym Konkursie, którą należy dołączyć do pracy konkursowej.
 8. Wysłane prace przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyspozycji nadesłanych prac, w tym prezentowanie na stronach internetowych oraz podczas innych wydarzeń w ramach projektu „Komunikacja Lublin” lub uroczystości szkolnych, włącznie z podaniem imion i nazwisk ich autorów.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, co skutkuje unieważnieniem udziału pracy w Konkursie.
 10. Prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

§6
Nagrody, wyniki i rozdanie nagród

 1. Prace Konkursowe oceniają Komisje Konkursowe powołane przez Organizatorów.
 2. Nagradzane są pierwsze trzy miejsca w obu Konkursach.
 3. Wyniki Konkursów będą opublikowane na stronie www.komunikacja.lublin.pl oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie www.sp51.lublin.pl w ciągu 14 dni od upływu terminu przyjmowania prac.
 4. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz gadżety ufundowane przez Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu i Patronów Konkursów.
 5. Miejsce, termin i godzina rozdania nagród będą opublikowane wraz z wynikami Konkursów.
 6. Ewentualne zwolnienia Uczestników z zajęć dydaktycznych w celu wzięcia udziału w rozdaniu nagród leżą w gestii opiekunów Uczestników i ich nauczycieli lub wychowawców bądź dyrekcji szkół, a nie Organizatorów.
 7. W przypadku uzasadnionej nieobecności na rozdaniu nagród osoby nagrodzonej, nagrody będą do odebrania w Sekretariacie Szkoły do końca roku szkolnego.
 8. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie kwestie sporne, nieobjęte regulaminem, rozwiązują Organizatorzy.
 3. Niniejszy regulamin został zaakceptowany przez Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Zrównoważonego Transportu oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Pliki