Niech podróż stanie się przyjemnością!
projekt Komunikacja Lublin

Witaj na portalu Komunikacja Lublin! Znajdziesz tu informacje o naszych działaniach w ramach projektu, a także przystępną bazę wiedzy, zdjęć i ciekawostek o komunikacji miejskiej.

Na Blogu Komunikacyjnym
Facebook
  1. Organizatorem Spotkania jest Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu.
  2. Spotkania Komunikacyjne są integralną częścią projektu „Komunikacja Lublin”.
  3. Uczestnictwo w Spotkaniu jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnik nie jest zobowiązany do udziału w całości przewidzianego programu.
  4. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za odpowiednie bilety dla siebie, niezbędne do realizacji programu Spotkania.
  5. Spotkanie ma charakter koleżeński i nie jest wycieczką w rozumieniu przepisów.
  6. Każdy Uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zachowanie oraz konsekwencje z niego wynikające.
  7. W trakcie wejść na tereny udostępniane przez współorganizatorów (np. zajezdnia, podstacja napięcia, warsztat) Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do  uwag organizatorów i osób oprowadzających, a także przepisów BHP.
  8. Koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez Uczestników w trakcie wymienionych w pkt. 7. wejść są przez nich pokrywane.
  9. Uczestnictwo w Spotkaniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  10. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika ze Spotkania i zakazem uczestnictwa w następnych.